GVG Basisschool Hallaar

 
 
  Latest news: titel
     Welkom                                                                  
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

Beste ouder,

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden, daarom worden ze hier toch opgenomen. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan de ouders voorgelegd, die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Wij hopen op een goede samenwerking!

De directie en het schoolteamOns schoolreglement 2017 - 2018 kan je hieronder downloaden.

Ons schoolreglement 2017-2018 volledige versie

Deel 1 : Info

Deel 2 : Het pedagogisch project

Deel 3 : engagementsverklaring

Deel 4 : Inschrijving

Deel 5 : Afwezigheden

Deel 6 : Getuigschrift en tuchtmaatregelen

Deel 7 : Bijdrageregeling

Deel 8 : Welzijsbeleid

Deel 9 : Leefregels

Deel 10 : Klachtenregeling

Hieronder een deel 1 van ons reglement met de contactgegevens

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

1               Contact met de school

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.

Directeur :  Meuris Michel

                     Telefoon: 015 / 24 11 20

                     e-mail: gvgbasisschool_hallaar@scarlet.be

              

Secretariaat : Van Roosbroeck Martine

                         Telefoon: 015 / 24 11 20

                         e-mail:  gvgbasisschool_hallaar@scarlet.be

 

Zorgcoördinator  :   Buts Suzy

                                  Telefoon:  015 / 24 11 20

                                  e-mail: zorg.hallaar@scarlet.be


Leerkrachtenteam :     Zie brochure ringeling


Schoolstructuur

Adres:  L. Carréstraat 16c,   2220 Hallaar

Telefoon: 015 / 24 11 20

e-mail: gvgbasisschool_hallaar@scarlet.be


Scholengemeenschap

Naam: Putte – Heist

Coördinerend directeur: Geert Feyaerts / Michel Meuris


Schoolbestuur

Voorzitter:  Meuris Maria

Adres:  Kerkhofstraat 1

Telefoon: 015 / 24 78  62

e-mail: maria.meuris@telenet.be


Website van de school

www.basisschool-hallaar@scarlet.be


Interne beroeps-commissie in geval van tijdelijke uitsluiting

Voorzitter: Meuris Maria

Adres:  Schransstraat 1F,  2220 Hallaar

 


2               Organisatie van de school

Hier vind je praktische informatie over onze school.


Schooluren

De school is open van 8.30 tot 12.00 en van 13.00u. tot 15.45.

De lessen beginnen stipt om 8.45

en eindigen om 15.30


- Voor- en naschoolse opvang

Het OCMW organiseert een voor- en naschoolse en opvang.

Bijkomende info op website ocmw Heist-op-den-Berg

Huishoudelijk reglement zie onze website onder de rubriek : welkom

Door buitenschoolse kinderopvang, kortweg BKO te organiseren wil het OCMW tegemoetkomen aan de opvangnood door een ontspannend, creatief en kwalitatief aanbod te voorzien in een veilige omgeving en vertrouwelijke sfeer.


OPENINGSTIJDEN


Vanaf 07u00 ’s ochtends kan u beroep doen op de buitenschoolse kinderopvang.

Aansluitend op de schooluren is er ’s avonds opvang mogelijk tot 18u00.

Wanneer u hiervan gebruik wil maken, volstaat het om de dienst buitenschoolse kinderopvang op maandag te verwittigen.  Via fax – 015/25 15 36, via mail bko@ocmw-heist-op-den-berg.be of telefonisch op het nummer 015/25 76 98 geeft u de naam van uw kind en de school door.

Het OCMW organiseert busvervoer van de school naar de centrale opvanglocatie.  Vanaf het moment dat uw kind op de bus stapt en onder toezicht is van de begeleider buitenschoolse kinderopvang, wordt het tarief per begonnen half uur aangerekend.  In de loop van de namiddag en uiterlijk om 18u00, kun u uw kapoen op de centrale opvanglocatie afhalen.

Inschrijvingen en tarieven : zie website gemeente  (OCMW)

Op schoolvrije dagen is vooraf inschrijven omwille van organisatorische redenen verplicht.  Inschrijven kan via fax – 015/25 15 36, via mail bko@ocmw-heist-op-den-berg.be of telefonisch op het nummer 015/25 76 98.  De inschrijving moet drie werkdagen voordat de schoolvrije dag doorgaat, in orde zijn.  Bij inschrijving vermeldt u:


-          de datum van de schoolvrije dag

-          de school

-          naam, geboortedatum en adres van het kind

-          naam en telefoonnummer van een persoon die bereikbaar is

-          en het begin- en einduur van de aanwezigheid van uw kind (opvang mogelijk van 0.700u – 18.00u.)


Vakanties:

Middagtoezicht door de leerkrachten

Herfstvakantie: 30 oktober 2017 – 5 november 2017

Kerstvakantie: 25 december 2017 – 7 januari 2018

Krokusvakantie: 12 februari 2018  – 18 februari 2018

Paasvakantie: 2 april 2018 – 15 april 2018

Zomervakantie: 1 juli 2018 – 31 augustus 2018


Vrije dagen:

- 2 oktober 2017

- 5 maart 2018


Pedagogische studiedagen:

- 20 september 2017

- 30 april 2018


Leerlingenvervoer

De school organiseert geen leerlingenvervoer

 


3               Samenwerking

Met de ouders

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. (zie de Ringelingbrochure met de nodige gegevens.)  We organiseren ook oudercontact. (Zie ook engagementverklaring en bij de leefregels)

Contact met de ouders

Augustus: Op het einde van de vakantie kunnen lln. en kleuters samen met hun ouders kennis komen maken met klas en leerkracht.

September: Voor alle klassen, kleuterschool en lagere school, wordt een informatieavond in elke klas georganiseerd.

December: Individueel oudercontact voor lagere school.

Mogelijkheid tot oudercontact met CLB na afspraak.

Maart - april:  De kleuterklassen en lagere school voorzien een individuele ouderavond

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag.

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.Ouderraad

Voorzitter: Maarten Smits

Contactgegevens voorzitter: 015 / 63 51 72

Leden: Zie RingelingSchoolraad

Voorzitter: Kevin Bornain

Contactgegevens: 015/34 42 27

Oudergeleding: Kevin Bornain, Hilde Caes

Personeelsgeleding: leerkrachten volgens beurtrol

Lokale gemeenschap: nog te kiezen

 


Met de leerlingen

Leerlingenraad

Verkiezingsprocedure: klasverkiezingen in 3de, 4de , 5de en zesde lj.

Samenstelling: 2 per klas

Verantwoordelijke: Meuris MichelMet externen

Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)

Onze school werkt samen met het CLB Kompas : 

Adres: Fr. Coeckelbergstraat 2

Contactpersoon CLB: Liesbeth Heremans

Arts CLB: Mich FannesVoor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

 

 

 

 Het CLB-dossier van uw kind in het basisonderwijs

 

Geachte ouder

 

De school waar uw zoon of dochter nu ingeschreven is, werkt samen met CLB Het Kompas. Alle leerlingen en ouders van deze school kunnen dus met hun vragen aankloppen bij onze CLB-medewerkers.

Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen helpen, worden belangrijke gegevens over uw kind genoteerd in het CLB-dossier: bijvoorbeeld resultaten van testonderzoeken, schoolbesprekingen en gesprekken. Ook de gegevens van medische onderzoeken en vaccinaties door het CLB komen in dit dossier. Het CLB-dossier is geen schooldossier, het is een apart en beveiligd dossier. We zorgen voor dit CLB-dossier met veel respect voor uw privacy en die van uw kind. Vertrouwelijke gegevens uit dit dossier vallen in ieder geval onder ons beroepsgeheim. Ze worden dus nooit zonder uw toestemming aan anderen meegedeeld.

U kan samen met de CLB-medewerker de inhoud van dit CLB-dossier bespreken. Ook leerlingen die 12 jaar of ouder zijn kunnen dat. Er zijn vastgelegde regels over wat u kan inkijken en wat niet. De CLB-medewerker kan u daar meer uitleg over geven.

Als uw zoon of dochter verandert van school dan zijn er twee mogelijke situaties :

- De vorige school werkte ook samen met CLB Het Kompas. Het CLB-dossier blijft uw kind dan gewoon volgen binnen ons CLB.

- De vorige school werd begeleid door een ander CLB. Dat CLB stuurt het dossier van uw kind dan automatisch door naar CLB Het Kompas. Als u dat niet wil dan moet u dit schriftelijk laten weten aan het vorige CLB . En dat binnen 10 dagen na de inschrijvingsdatum in de nieuwe school.

 

Let wel, de wet verplicht de CLB’s om medische gegevens en gegevens rond spijbelbegeleiding altijd door te sturen. Dat kan u dus niet weigeren.

Na het secundair onderwijs wordt het dossier van uw zoon of dochter veilig bewaard op het CLB van de laatste school. Het blijft daar tot hij of zij minstens 25 jaar oud is. Of tien jaar na de laatste vaccinatie of het laatste medisch onderzoek. Volgde uw zoon of dochter les in het buitengewoon secundair onderwijs dan blijft het dossier bewaard tot hij of zij 30 jaar oud is . Daarna wordt het dossier vernietigd.

Neem gerust contact met ons op mocht u nog vragen hebben over het CLB-dossier van uw kind.

Onze contactgegevens vindt u bovenaan deze brief of op www.clbkompas.be.

We wensen uw kind in ieder geval nog veel succes op school!


 

 

 

 

 

 

 

Nuttige adressen

 

 

 

 

Contactpersoon:

-Lokaal Overlegplatform

Adres:

 

 

- Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 
- Commissie inzake Leerlingenrechten

 

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02 507 06 01
e-mail:
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen


Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw
Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel
02 553 92 12

e-mail: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

 

 

-Commissie Zorgvuldig Bestuur

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
AGODI
t.a.v Marleen Broucke
Kamer 1C 24
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 65 56
e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be

 

 

 

 

 
© GVG Basisschool Hallaar, last changed on 25-08-2017